Ayhan Bilgen yeni parti için tarih verdi

Kars Belediye Başkanlığı görevinden alındıktan sonra HDP'den istifa eden ve "Sessizlerin Sesi Hareketi"yle yeni parti kurma hazırlığı yapan Ayhan Bilgen, "Bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi, bir isimsizler hareketi oluşturacağız. Şu anda kendimizi ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’ olarak tarif ediyoruz. Bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyu ile paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız" dedi.

Politika 19.03.2022, 15:30
Ayhan Bilgen yeni parti için tarih verdi

Ayhan Bilgen, HDP'den 2018 yılında istifa eden eski İzmir Milletvekili ve Kalkınma Bakanı Müslüm Doğan ile birlikte Ankara'da bir otelde basın toplantısı yaptı. Kuracakları partinin politikalarında izleyecekleri temel ilkeleri açıklayan Bilgen, özetle şunları söyledi:

"ÜLKEMİZİ İŞLEYEN BİR DEMOKRASİ İLE BULUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Hareketimiz insan hak ve özgürlüklerini, yaşam hakkını en temel ve vazgeçilmez doğal hak olarak kabul eder, düşünce ve ifade özgürlüğü önündeki tüm engelleri kaldırmayı ve çoğulcu toplumsal bir yapıyı hedefler. Yüzüncü yılını tamamlamak üzere olan Cumhuriyeti ikinci yüzyılında tüm kurum ve kurallarıyla demokratikleştirmenin zamanı gelmiştir. Biz Cumhuriyetin ikinci yüzyılında ülkemizi ve toplumumuzu işleyen bir demokrasi ile buluşturmak istiyoruz. Devlet eliyle hukuksuzluğa maruz kalmış ve kalmakta olan her kesimin çağdaş bir demokraside eşit yurttaşlar olarak yaşayacağına inancımız tamdır.

En insani ve doğal hak olan inanç ve vicdan özgürlüğü konusunda her yurttaşın kendisini özgür hissedeceği ve inançların yaşaması noktasında devletin tüm inançlara eşit mesafede olacağı bir anlayışı, anayasal olarak teminat altına almayı hedeflemektedir. Ülke siyasetinde siyasi aktörlerin değişmesinin köklü değişikliklere yol açmadığının sayısız deneyimi hafızamızda yer alıyor. Siyasal alışkanlıklarımızı değiştirmediğimiz sürece siyaset yurttaşlar tarafından bulaşılmaması gereken, içine girildiğinde bizi kendisine benzeten bir alan olarak görülecektir. Dolayısıyla bu inançsızlığın maliyeti, kötü yönetim olarak geri dönecektir.

“SİVİL BİR ANAYASAYA SAHİP BİR ÜLKE OLMA HEDEFİMİZİ PAYLAŞMAK İSTİYORUZ”

Türkiye, içinde bulunduğumuz süreçte temel meselelere çözüm üretmek bir yana hukuksuzluğun, kötü bir ekonominin ve toplumsal kutuplaşmanın içerisinde kendisine bir gelecek bulmaya çalışıyor. Sessizlerin Sesi Hareketi olarak yapısal sorunlar ve güncel yansımalarının siyasetin kapsam ve metodundan kaynaklandığı kabul ediyoruz. Bu tespit doğrultusunda yeni bir siyaset ile sadece topluma nefes aldırmayı değil, geleceğimizi de ortak akılla inşa etmeyi ve cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında katılımcı demokrasisi olan, refahı yüksek ve sivil bir anayasaya sahip bir ülke olma hedefimizi paylaşmak istiyoruz. Siyaset kurumunun toplumsal sorumluluğa sahip, uzlaşıyı merkezde tutan bir anlayışla inşa edilmesi gerekliliğini de kamuoyuna duyuruyoruz.

“TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERDEN ASLA TAVİZ VERMEYEN ÖZGÜRLÜKÇÜ BİR DEVLET DÜZENİNİ İNŞA ETMEK İSTİYORUZ”

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak demokratik bir toplum düzeni için insanlık tarihinin birikimi olan kuvvetler ayrılığı ilkesinin net ve tavizsiz bir biçimde uygulanmasının hem güçlü bir toplum hem de kurumlarıyla güçlü bir demokrasi için hayati önemde görüyoruz. Hukukun üstünlüğü ilkesi ile her kişi ve zümrenin hukuk önünde eşit olduğu, suçta ve cezada öngörülebilir, mahkeme kararı olmadan kimsenin suçlu görülemeyeceği, ölçülü tedbirlere dayalı ve en önemlisi temel hak ve özgürlüklerden asla taviz vermeyen özgürlükçü bir devlet düzenini inşa etmek istiyoruz.

“HAREKETİMİZ, HER TÜRLÜ IRKÇILIĞA VE SÖMÜRÜYE KARŞIDIR, KÖTÜ MUAMELE VE İŞKENCEYİ REDDEDER”

Başta yaşam hakkı olmak üzere insan olmaktan kaynaklı var olan, değiştirilemeyen, vazgeçilemeyen ve devredilemeyen tüm hakların korunmasını varlık gerekçesi olarak görmekteyiz. Bu hakların kullanımını kolaylaştırmak ve ihlalleri sıfırlamak için hukuki ve idari tüm süreçleri işleterek hakların korunmasının güvencesini verir. Hareketimiz, her türlü ırkçılığa ve sömürüye karşıdır, kötü muamele ve işkenceyi reddeder.

Fikir, ifade ve basın özgürlüğü bir rejimin demokratik karakterini yansıtan en önemli göstergedir. Eleştiri hakkı, gösteri yürüyüşü ve protesto, objektif haber alma hakkı yurttaşların bulunduğu toplumda özgürlüklerini kullanmaları için vazgeçilmez araçlardır.

“ÖNCELİKLE YEREL YÖNETİMLERİN ETKİ ALANININ GENİŞLETİLMESİ VE YERELDEN KATILIMIN ARTTIRILMASI İÇİN MEKANİZMALAR GELİŞTİRİLMESİ GEREKTİĞİNİ İFADE EDİYORUZ”

Türkiye yüzölçümü ve demografik yapısı göz önüne alındığında yerelden siyasete katılımın önünde en büyük engelin temsili demokrasi olduğunu görüyoruz. Yerel yönetimlerin etki alanının kısıtlı olması ve siyasal partiler kanununun yetersizliği nedeniyle yerel yönetimler ve çevreler merkez siyaset için kitle desteği dışında bir anlam ifade etmemektedir. Öncelikle yerel yönetimlerin etki alanının genişletilmesi ve yerelden katılımın arttırılması için mekanizmalar geliştirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Siyasi partiler toplumsal öznelerdir. Hareketimiz partileştiğinde tüzüğünde de belirtileceği üzere; hukukun üstünlüğünü savunan, katılımcı ve üye temelli siyaset yapan, şeffaf ve hesap verebilir, denge ve denetleme mekanizmalarını partinin her kademesinde uygulayan, cinsiyet eşitliğine saygılı, çevre, doğa ve hayvan haklarına saygılı bir siyasi parti olacağımızı ifade ediyoruz.

“KÜRT MESELESİNİ, EŞİT YURTTAŞLIK TEMELİNDE, DEMOKRATİK HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SAĞLANMASIYLA ÇÖZMEYİ HEDEFLİYORUZ”

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak her inanç ve kimliği insan hakkı gördüğümüz kadar, inanç ve kimliklerin anayasal güvence altına alınması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz. Kimlik ve inançtan kaynaklı sosyal meselelerin çözümünü, bu sorunu oluşturan tarihsel, sosyal, kültürel ve ekonomik tüm faktörlerle yüzleşerek, toplumsal katılım dahilinde çözeceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. Ayrıca inanç ve kimliklere karşı ayrıştırıcı, kötüleyici ve hakaretamiz ifadeleri sosyal barışımız için nefret suçu kapsamına alacağımızı ifade ediyoruz. Ülkemizin en temel sorunlarından olan Kürt Meselesini, tüm paydaşların katılımıyla, uzun tarihsel bir sürecin ürünü olduğu bilinciyle, sosyolojisinden koparılmadan, eşit yurttaşlık temelinde, demokratik hak ve özgürlüklerin sağlanmasıyla çözmeyi hedefliyoruz.

“REFAHIN VE KALKINMANIN GELİŞMİŞ DEMOKRASİ İLE MÜMKÜN OLACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR”

Ekonomi alanında ülkemizin ihtiyaçları ve kaynakları doğrultusunda üretken, teknolojiyi ve tüm sektörlerdeki gelişmeleri takip eden, güncelliği koruyan ve en önemlisi sosyal adaleti önemseyen bir politikayı önemsiyoruz. Mülkiyet hakkı ve serbest girişimde bulunma hakkı kadar sosyal adaleti kurumsallaştıran politikaların hayata geçirilmesini, insani iş ve yaşam koşullarını sağlamayı, rekabetin monopol piyasalara yol açmayacak şekilde düzenlenmesini, kooperatifçilik ve benzeri formatlarda ülkemizin kendisine her alanda yetecek kadar üreten bir anlayışı benimsediğimizi ifade ediyoruz. Refahın ve kalkınmanın gelişmiş demokrasi ile mümkün olacağına inancımız tamdır.

Sessizlerin Sesi Hareketi olarak emek politikalarımızı işçi sağlığı ve güvenliği, insani yaşam için yeterli ücret, kadınların iş yaşamında aktifleştirildiği ve cinsiyete dayalı engellerin kaldırıldığı, sendikaların mevcut yapısının değiştirilerek çalışanların emek mücadelesinde etkin olduğu ülkemizdeki potansiyeli ucuz işçilikten nitelikli işçiliğe ve ücrete dönüştürme üzerine inşa edeceğiz. Sosyal politikalarımızı toplumun tüm kesimlerini kuşatacak şekilde ilkelerimizden taviz vermeden hayata geçireceğiz.

Bizler daha onurlu ve birlikte yaşayacağımız bir Türkiye için bir araya geldik. Siyasetin güven ve umut odağı olması için ülkesini seven herkesi sorumluluk üstlenmeye davet ediyoruz. Çanakkale’de temelleri atılan ortak tarihi mirasa sahip çıkmak ve bahar bayramını coğrafyamızdaki tüm toplumlar için barış ve bereket müjdesine dönüştürmek için yola çıkıyoruz. Kısa bir süre sonra resmi kuruluş başvurusunu yapacağımız siyasi hareketimizin ülkemize ve tüm insanlığa yeni bir ses yeni bir nefes olmasını diliyoruz.”

Niyetlerinin “Şöhretliler hareketi” olmadığını vurgulayan Ayhan Bilgen, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bizim topluma bir borcumuz var, toplumdan alacaklıymışız gibi kitleleri çantada keklik olarak gören, oy deposu olarak gören anlayışlarla yola çıkmayacağız. Bir şöhretler hareketi değil, bir yurttaş hareketi, bir isimsizler hareketi oluşturacağız. Sessiz çoğunluğun siyasete katılmasını değerli görüyoruz. Toplumun siyasette nesne olarak görüldüğü anlayışı baştan reddediyoruz, toplumu özne kılmak istiyoruz.

“BU AY BİTMEDEN KURUCULAR LİSTESİNİ KAMUOYU İLE PAYLAŞACAĞIZ, BAŞVURUYU DA BAKANLIĞA YAPACAĞIZ”

Partimizin adını bir iki hafta daha tartışacağız, değerlendireceğiz. Şu anda kendimizi Sessizlerin Sesi hareketi olarak tarif ediyoruz, çok daha farklı bir öneri gelirse bunu da değerlendireceğiz. Program ve tüzük tartışmalarını da tamamlıyoruz. Bu ay bitmeden kurucular listesini kamuoyu ile paylaşacağız, başvuruyu da bakanlığa yapacağız.”  

Yorumlar (0)
banner83
32
parçalı az bulutlu
banner84
banner82
Namaz Vakti 29 Haziran 2022
İmsak 03:53
Güneş 05:43
Öğle 13:20
İkindi 17:14
Akşam 20:47
Yatsı 22:28
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31