Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi bugün yaptığı yazılı açıklama ile, Kemalpaşa Ören Merkez Yerleşimi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının iptal ediliğini duyurdu. 

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi‘nin kararıyla onaylanan, Kemalpaşa İlçesi 75.Yıl, Cumhuriyet ve Egemen Mahallelerinde 1/25.000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı doğrultusunda hazırlanan planlar, ŞPO İzmir Şubesinin açtığı dava sonucu İzmir 2. İdare Mahkemesi kararı ile iptal edildi. 

Bölgenin, Büyükova sınırı içerisinde yer aldığı, bu alanlarda tarımsal faaliyetlerin devam ettiği ve bu alanların çevresinde bulunan diğer tarım arazileriyle tarımsal bir bütünlük oluşturduğuna dikkat çeken ŞPO açıklamasında, ‘’ Dava konusu planda, plan dışında bırakılan bölgedeki mevcut 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tesis edilecek ruhsat, imar durumu vb. diğer işlemler, üçüncü kişiler bakımından kazanılmış hak doğmasına sebep olacak ve bu durum telafisi güç zararlara neden olacağı, bu nedenle herhangi bir mağduriyetin oluşmaması ve tarım alanlarının korunması amacıyla gerekli düzenlemelerin ivedilikle yapılması gerekmektedir’’ ifadelerine yer verdi. 

ŞPO tarafından yapılan açıklamanın devamı şu şekilde;
‘’Sonuç olarak; planlama yetkisi bulunan idarelere, kentlerimizin kontrollü ve bütüncül gelişimi ve korumasının sağlanması için kentsel kullanımlarla bütünlük gösteren ancak üst ölçekli plan kararları öncesi analitik etüt ve kurum görüşlerine dayanmaksızın kentsel kullanımlara ayrılan tarım alanı, ağaçlandırılacak alan gibi özünde doğayı koruma ve geliştirme niteliği olan tüm kullanım alanlarının korunmasının ve plan onama sınırları içine dahil edilerek plan kararlarına yansıtılmasının gereklilik olduğunu hatırlatıyoruz.’’ 

İzmir'de polisten huzurevine duygulandıran ziyaret İzmir'de polisten huzurevine duygulandıran ziyaret