'Vergi ve Ekonomi Paketi' yürürlüğe girdi!

Muhtar ücretleri, hekimlerin vergilendirilmesi, devletten istifa eden hekimlerin dönüşünün kolaylaştırılması, yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişiler için KDV istisnası, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerindeki sözleşmelerin devri ile kamuya iş yapan yüklenici firmaların talep ettikleri fiyat farkı ve tasfiye hakkına kadar pek çok düzenlemeyi içeren ‘vergi ve ekonomi paketi’ yürürlüğe girdi.

Ekonomi 15.04.2022, 13:52
'Vergi ve Ekonomi Paketi' yürürlüğe girdi!

‘Hazine'ye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda ve Kanun hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’, Resmi Gazete'de bugün yayınlandı.

DİŞ HEKİMLERİ VE HEKİMLER, SERBEST MESLEK ERBABI OLARAK KABUL EDİLECEK

Yürürlüğe giren vergi ve ekonomi paketine göre; bir veya birden fazla özel sağlık kuruluşu ile sözleşme düzenleyerek hekimlik faaliyetini yürüten diş hekimleri ve hekimler, serbest meslek erbabı olarak kabul edilecek ve kazançları serbest meslek kazancı hükümlerine göre vergilendirilecek.

İSTİFA EDEN HEKİMLERİN DÖNÜŞ İÇİN BEKLEME SÜRELERİ BİR KERELİK KALKTI

Devletten istifa eden hekimlerin tekrar dönüşleri için zorunlu olan bekleme süreleri, bir defaya mahsus olmak üzere kaldırıldı.

MUHTAR ÜCRETLERİNDE ARTIŞ YAPILDI

Düzenlemeyle muhtar ücretlerinde de artış yapıldı. Buna göre; muhtarlara 14 bin 750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunan miktarda verilen aylık ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenecek.

YABANCI UYRUKLULAR İÇİN KONUT VE İŞYERİ TESLİMİNDE KDV’DEN İSTİSNA TUTMA ŞARTI 3 YILA ÇIKARILDI

Türkiye'de yerleşmiş olmayan yabancı uyruklu gerçek kişiler, çalışma veya oturma izni alarak 6 aydan daha fazla yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları ile kanuni ve iş merkezi Türkiye'de olmayan ve bir iş yeri ya da daimî temsilci vasıtasıyla Türkiye'de kazanç elde etmeyen kurumlara yapılan konut veya iş yeri teslimlerinde Katma Değer Vergisi (KDV)’den istisna tutulmak için 1 yıllık elde tutma şartı 3 yıla çıkarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ İMAL EDENLERİN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ KDV'YE TABİ OLMAYACAK

Sera etkisi yaratan egzoz gazı salınımını tamamen ortadan kaldıracak teknolojilerin geliştirilmesi için özellikle Türkiye'de elektrikli araç imal edenlerin yatırım teşvik belgesi kapsamındaki mühendislik hizmetleri, 31 Aralık 2023'e kadar KDV'ye tabi olmayacak.

SEYAHAT ACENTELERİNİN ÖDEYECEĞİ AİDATLAR İÇİN 2022’DE İLAN EDİLEN HESAPLAR DİKKATE ALINACAK

Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'na geçici madde eklendi. Bu eklemeyle Birliğe ödenecek 2022 yılı yıllık aidatlarının hesaplanmasında, 2022 için tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranının yüzde 50'si dikkate alınacak.

HAZİNE TAŞINMAZLARININ DOĞRUDAN SATIŞLARINDA PEŞİN ÖDEMEDE İNDİRİM YAPILACAK

Hazine taşınmazlarının rayiç bedel üzerinden doğrudan satışlarında, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde yüzde 20 indirim uygulanacak. Yapı kayıt belgesi alınan yapıların üzerinde bulunduğu Hazine taşınmazlarının satışına ilişkin başvuru süresi 31 Aralık 2022'ye kadar uzatılacak.

HAZİNE'YE AİT TARIM ARAZİLERİNİ 10 YILA KADAR DOĞRUDAN KİRAMA OLANAĞI 

İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazine’ye ait tarım arazileri, 31 Aralık 2019'dan önce en az 3 yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden 10 yıla kadar doğrudan kiralanabilecek.

KAMU KONUTLARI SATIŞINDAN ELDE EDİLEN GELİRLER GENEL BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK

Mahalli idareler ile sosyal güvenlik kurumlarına ait konutların satışından elde edilen gelirler hariç olmak üzere, 2022 ve 2023 yıllarında ihalesi yapılan kamu konutlarının satışından elde edilen gelirler genel bütçeye gelir kaydedilecek.

HAZİNE ADINA TESCİL EDİLEN TAŞINMAZLARIN KADASTROSU YAPILACAK

Üzerinde yerleşim yeri bulunduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılarak tapuda Hazine adına tescil edilen taşınmazların kadastrosu yapılacak. Kadastro tutanağının beyanlar hanesindeki bilgiler tapu kütüğünün beyanlar hanesine de aynen aktarılarak hak sahipliği belirlenecek. Bu taşınmazlar, 2/B alanlarında kalan taşınmazların satışına ilişkin hükümlerle kıyas edilerek hak sahiplerine doğrudan satılacak.

Öte yandan, finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarıldı.

OKULLARA TAŞIMA VE YEMEK HİZMETİ VERENLER FİYAT FARKI ALABİLECEK

Taşıma yoluyla eğitime erişim ve öğle yemeği hizmeti verenler ile ilgili de düzenleme yapıldı. Bu düzenlemeyle sözleşmeler ya da protokollerde fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar da sadece girdilerin bir kısmı için ek fiyat farkı alabilecek. Bu fıkra kapsamında ek fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin esas ve usuller Kamu İhale Kurumu’nun görüşü üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenecek.

TASFİYE EDİLEN TASARRUF FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MÜŞTERİLERİNİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN DÜZENLEME YAPILDI

Kanunla, tasfiye edilen tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf dönemi müşterilerinin mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre; tasfiye edilen ve varlıkları yükümlülüklerini karşılamayan tasarruf finansman şirketlerinin tasarruf dönemindeki müşterilerine ait tasarruf finansman sözleşmeleri, Finansal Kiralama Faktoring Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu'na intibak sürecindeki veya intibak sürecini tamamlayarak faaliyet izni verilen tasarruf finansman şirketlerine devredilecek. Devredilen sözleşmelerle birlikte müşterilere iade edilecek tasarruf tutarları, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) aracılığıyla şirketlere nakden ödenecek.

Yapılacak sözleşme devirlerine ilişkin tasarruf tutarlarının tespitinde, devreden şirketin kayıt ve belgeleri esas alınacak. Devir kapsamına, hukuki süreci devam edenler hariç olmak üzere, devreden şirketin tasarruf dönemindeki tüm tasarruf finansman sözleşmeleri dahil olacak.

ÖDEME MÜŞTERİYE 1 AY İÇİNDE NAKİT OLARAK YAPILACAK

Tasarruf finansman sözleşmesi devredilen müşteri tarafından devralan şirkete sözleşme fesih talebinde bulunulması halinde, ilgili tasarruf finansman sözleşmesi devreden şirkete iade edilecek. İade edilen tasarruf finansman sözleşmesine ilişkin tasarruf tutarı, tasfiye masası tarafından sıra cetveline tabi olmaksızın bir ay içinde müşteriye nakden ve defaten ödenecek. Sözleşmesini devralan şirkette devam ettirmek isteyen müşterinin tasarruf tutarı, devralan şirketin talebi üzerine tasfiye masası tarafından devralan şirkete mutabakat tarihinden itibaren bir ay içinde nakden ve defaten ödenecek. Tasfiye masası tarafından devralan şirkete ödenecek tutar, müşterinin devreden şirkete ödemiş olduğu tasarruf tutarı ile sınırlı olacak.

Devralan şirket ile yeni tasarruf finansman sözleşmesi imzalayan müşterilere tahsisat yapılabilmesi için, yeni sözleşmenin imzalandığı tarihte sözleşme tutarının yüzde 40'ı kadar tasarruf yapılmış olması ve tasarruf ödemesi yapılan sürenin, toplam sözleşme süresinin 5’te 2’sine ulaşmış olması zorunlu olacak.

KAMUYA İŞ YAPAN YÜKLENİCİ FİRMALAR FİYAT FARKI ALABİLECEK

Kamuya iş yapan yüklenici firmaların mağduriyetinin giderilmesi için de düzenlemeye gidildi. Buna göre; 1 Nisan 2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (kabulü/geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1 Nisan 2022 tarihinden sonra (bu tarih dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunanlarda, sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkı tutarı oransal olarak artırılabilecek, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunmayanlar ile hüküm bulunmakla birlikte sadece girdilerin bir kısmı için fiyat farkı hesaplananlarda, hesaplanmayan kısımlar için de fiyat farkı verilebilecek.

HÜKÜM OLSA DA OLMASA DA OCAK VE MART AYI İÇİN FİYAT FARKI ALABİLECEKLER

1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) gerçekleştirilen kısımlar için, ihale dokümanında fiyat farkı hesaplanmasına ilişkin hüküm bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 1 Temmuz 2021 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) ihalesi yapılan işlerde ihale tarihinin (son teklif verme tarihi) içinde bulunduğu aya ait endeks, 1 Temmuz 2021 tarihinden önce ihale edilen işlerde ise 2021 yılı haziran ayına ait endeks temel endeks olarak kabul edilerek ve sözleşme fiyatları kullanılarak yüklenicinin başvurusu üzerine sözleşmesine göre hesaplanan fiyat farkına ilave olarak ek fiyat farkı verilebilecek.

SÖZLEŞMELERDE BELİRTİLEN SÜRELER UZATILABİLECEK

1 Nisan 2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen (3’üncü maddesindeki istisnalar dâhil) yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden imzalanan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden (geçici kabulü onaylanmamış olan) sözleşmelerde, 1 Ocak 2022 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında (bu tarihler dâhil) iş programına göre gerçekleştirilemeyen iş miktarı için süre uzatımı verilebilecek.

FESİH VE TASFİYE İMKÂNI GETİRİLDİ

1 Nisan 2022 tarihinden önce 4734 sayılı Kanuna göre ihale edilen mal ve hizmet alımları ile yapım işlerine ilişkin Türk lirası üzerinden yapılan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla devam eden sözleşmelerden, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla gerçekleşme oranı ilk sözleşme bedelinin yüzde 15’ine kadar olanlar (bu oran dâhil) yüklenicinin başvurusu üzerine feshedilip tasfiye edilebilecek. (ANKA)

Yorumlar (0)
banner83
19
açık
banner84
banner82
Namaz Vakti 22 Mayıs 2022
İmsak 04:06
Güneş 05:48
Öğle 13:13
İkindi 17:05
Akşam 20:28
Yatsı 22:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 37 57
9. Sivasspor 38 54
10. Kasımpaşa 38 53
11. Adana Demirspor 37 52
12. Galatasaray 38 52
13. Hatayspor 37 50
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 37 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 37 89
3. Chelsea 37 71
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 37 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 37 49
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Newcastle 37 46
13. Crystal Palace 37 45
14. Aston Villa 37 45
15. Southampton 37 40
16. Everton 37 39
17. Burnley 37 35
18. Leeds United 37 35
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 37 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Espanyol 37 41
14. Elche 37 39
15. Getafe 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 37 31